Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, modyfikacja treści SWZ oraz zmiana załącznika nr 1- formularza ofertowego

27 kwietnia 2021

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:

Modyfikacja SWZ 27.04.2021

SWZ po zmianach 27.04.2021

Zamawiający zmienia również zapisy w załączniku nr 1- formularzu ofertowym:

NOWY Załącznik nr 1- formularz ofertowy- stan na 24.04.2021

Uznając powyższą zmianę treści SWZ za istotną dla sporządzenia oferty, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie ofert, tj. do 5 maja 2021 roku. 

Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

Zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr2021/BZP 00030358/01 z dnia 09.04.2021 roku, wobec czego Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

Autor: Joanna Szykowska