Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Przedmiot działania

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało utworzone w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego. 
 2. Przedmiotem działania Spółki jest:
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie – PKD 68.32.Z
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
  • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z
  • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z
  • Przygotowywanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z
  • Wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z
  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z
  • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z
  • Wykonanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
  • Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
  • Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
  • Tynkowanie – PKD 43.31
  • Zakładane stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z
  • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z
  • Malowanie i szklenie – PKD 43,34.Z
  • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z
  • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z
  • Działalność rachunkowo-księgowa; PKD 69.20.Z
  • Pozostałe doradztwo w zakresie powadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
  • Pozostałe badania i analizy techniczne -  PKD 71.20.B
    
 3. Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Rudzie Śląskiej 10 przy ulicy 1  Maja 218. 
   
 4. Spółka swoją działalność podstawową prowadzi poprzez Rejony Eksploatacji Budynków zlokalizowane w:
  • Rejon Eksploatacji Budynków Nr 1 - Ruda Śląska 1, ul. Janasa 13 a,
  • Rejon Eksploatacji Budynków Nr 2 - Ruda Śląska 10, ul. Osiedlowa 6,
  • Rejon Eksploatacji Budynków Nr 3 - Ruda Śląska 6, ul. Solidarności 22,
  • Rejon Eksploatacji Budynków Nr 4 - Ruda Śląska 4, ul. Joanny 18,
  • Rejon Eksploatacji Budynków Nr 5 - Ruda Śląska 7, ul. Radoszowska 106,
  • Rejon Eksploatacji Budynków Nr 6 - Ruda Śląska 9, ul. Markowej 22. 
    
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do używania nazwy handlowej  MPGM TBS Spółka z o.o.  oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
   
 6. Spółka posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS 0000017326.