Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Odpowiedź na pytania Wykonawcy 23.05.2019

23 maja 2019

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na usługi: „Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej "

Numer sprawy: FK/04/U/PN/2019

UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA,

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w dniu 20 maja 2019 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawcę przekazując treść pytań.

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Po zmianie:

- oferty należy złożyć w terminie do 29 maja 2019 roku do godz. 11:00,

- otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w tej kwestii stanowi integralną część zawiadomienia, zaś udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i dokonane zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ RÓWNIEŻ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Załączniki:

Załącznik nr 1- Wykaz (do odpowiedzi do pytania nr 14): Informacja o budynkach wykwaterowanych lub przeznaczonych do rozbiórki.

Załącznik nr 2- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540101620-N-2019 z dnia 23-05-2019

Załącznik nr 3- poprawiona SIWZ wraz z załącznikami 1-8

 

Autor: Joanna Szykowska