Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

21 maja 2021

 

 

W związku z przewidywaną zmianą zapisów projektowanych postanowień umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 i 6 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Po opracowaniu zmiany zapisów projektowanych postanowień umowy   zostanie ona niezwłocznie udostępniona. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień  28.05.2021r. Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i innych dokumentów. 

W przypadku ewentualnego złożenia już oferty i chęci jej wycofania, Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku powinien przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o wycofaniu oferty.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania, otawarcia ofert oraz o terminie związania ofertą.

SWZ po modyfikacji

 

Autor: Joanna Szykowska