Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Informacja o odrzuceniu ofert

21 kwietnia 2020

 

 

ZAWIADOMIENIE
 
INFORMACJA
ODRZUCENIE OFERT
 
Zbiorcze zestawienie odrzuconych ofert:

Lp.

Nr oferty

WYKONAWCA

1

 

 

2

 

 

W&H Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 49

44-351 Turza Śląska

NIP: 6472361300

REGON: 240030357

2

3

TERMOPROJEKT Sp. z o.o.

Magdziorza 14

41-710 Ruda Śląska

NIP: 6262882518

REGON: 240740969

3

4

TERMO GARBACKI

Garbacki Dawid

Ul. Musioła 92

41-936 Bytom

NIP: 626-292-61-96

REGON: 242884276

4

5

MARMATOR Mateusz Iwański

Ul. Sadowa 1b/2

43-155 Bieruń

5NIP: 646-271-01-53

R6EGON: 240991980

5

6

Konsorcjum firm:

Lider

TERMOBUD W. Połacik,

R. Bodanko Spółka cywilna

42-200 Częstochowa, ul. Rocha 219B

NIP: 5732916617

REGON:385149778

Partner

TERMOBUD W. Połacik,

R. Bodanko spółka jawna

42-200 Częstochowa, ul. Rocha 219B

NIP: 5732840535

REGON: 242806023

6

9

EUROCOMPLEX Sp. z o.o. Sp. K.

32-065 Krzeszowice

Ul. Rynek 10A

NIP: 513-025-01-52

REGON: 367400666

7

11

SPONSOR PLUS

Spółka z o.o.

41-902 41-902 Bytom

Ul. Łużycka 90

NIP: 626-127-32-37

REGON: 273135843

 
Podstawa prawna odrzucenie ofert:
art. 89 ust. 1 pkt. 7a oraz 7b Pzp:
• 7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
• 7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
 
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający działając na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwrócił się do Wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą była dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający wymagał, żeby Wykonawcy złożyli pisemne oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz dokumentem potwierdzającym przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium. Dokumenty należało złożyć w siedzibie Zamawiającego bądź przesłać drogą elektroniczną. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawcy ujęci w powyższym zestawieniu nie wyrazili zgód.

 

Autor: Joanna Szykowska