Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Zmiana SIWZ oraz zmiana załączników

18 lipca 2019

 

 

Zmiana Specyfikacji Zamówień Publicznych 

 

Dot. "Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na terenie Miasta Ruda Śląska w okresie 1.10.2019 – 31.12.2022”,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp zmienia treść SIWZ polegającą na zmianie zapisu w rozdziale III pkt. 4 SIWZ.  

 

Było:

4. Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie 1.10.2019r-31.12.2022r wynosi – 2 166 000,00 kWh.

 

Zmienia się na:

4. Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie 1.10.2019r-31.12.2022r wynosi – 7 017 000,00kWh.

a tym samym zmienia zapisy w następujących załącznika do SIWZ:

 

Załącznika nr 1 Formularz ofertowy

Załącznika nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznika nr 6 Wzór umowy

 

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. 24.07.2019r. godzina  9:00 składanie ofert, otwarcie ofert godzina 9:15.

Treść zmienionej SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu. 

 

Zmiana SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Autor: Mariusz Muszynski