Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Odpowiedź na pytania i zmiana SIWZ (załącznik nr 8)

24 maja 2019

 

 

W związku z otrzymanymi w dniu 23 maja 2019 roku pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków od jednego z Wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, udzielamy odpowiedzi podając poniżej treść pytań Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego:

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp zmienia  w nawiązaniu do powyższych wyjaśnień treść SIWZ polegającą na zmianie załącznika nr 8 do SIWZ. 

Załącznik nr 8 do SIWZ w formacie i PDF i ATH 

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

 

Autor: Joanna Szykowska